Za jakých podmínek může pronajímatel vstupovat do bytu?

Za jakých podmínek může pronajímatel vstupovat do bytu?

25.01.2021


Na jedné straně stojí zájem pronajímatele na ochraně vlastního majetku, na druhé straně je ústavně zaručené právo nájemce na ochranu jeho obydlí. Jaké jsou podmínky pro vstup pronajímatele do bytu? A může pronajímatel přijít třeba na přepadovou kontrolu?

 

Kdy nájemce umožní kontrolu bytu
Už Listina základních práv a svobod zakotvuje zákaz vstupovat do obydlí bez souhlasu člověka, který v něm bydlí. Občanský zákoník pak stanoví pravidlo, podle kterého nájemce v nezbytném rozsahu umožní prohlídku bytu pronajímateli, pokud mu tuto prohlídku oznámí pronajímatel dostatečně dopředu. Přiměřenost doby bude posuzována v každém případě individuálně, proto odborníci doporučují tuto dobu zakotvit do nájemní smlouvy.

Ani tak však nemůže pronajímatel chodit na obhlídky svévolně nebo příliš často. Byt mu je nájemce povinen zpřístupnit tehdy, je-li to účelné, konkrétně pro kontrolu, zda je byt užíván v souladu s nájemní smlouvou, anebo provedení potřebné opravy či údržby. Pokud pronajímatel způsobí nájemci obtíže, které nejsou jen nepodstatné, má potom nájemce právo na slevu z nájemného.

„Podstatné obtíže lze v praxi vyložit i tak, že pronajímatel chodí do luxusně vybaveného bytu na obhlídky velmi často, jelikož chce mí přehled, že vybavení bytu nebylo poškozeno. V takovém případě by se ovšem dalo uvažovat o slevě z nájemného jako o protihodnotě k obtěžování častými kontrolami pronajímatele. Jestliže pronajímatel ví, že chce byt pravidelně kontrolovat, měl by frekvenci návštěv dohodnout s nájemcem dopředu v nájemní smlouvě,“ říká ředitelka spotřebitelské organizace dTest Eduarda Hekšová.

 

Vstup do bytu bez předchozího ohlášení
V některých případech může pronajímatel vstoupit do bytu i bez předchozího ohlášení. Tak je například tehdy, je-li třeba zabránit škodě nebo hrozí nebezpečí z prodlení. Taková situace nastává například při nehodách, haváriích nebo požárech, kdy neohlášená návštěva domácího může zachránit nájemcův majetek nebo dokonce život.

Pronajímatel ale nemůže vstupovat do bytu v nepřítomnosti nájemce svévolně. Nesmí také bez dohody s nájemcem zpřístupňovat byt řemeslníkům k provádění rekonstrukcí, oprav nebo výměny spotřebičů.

Pokud by pronajímatel porušil pravidla pro vstup do bytu, mohl by svým jednáním naplnit znaky skutkové podstaty trestného činu porušování domovní svobody.

 

Další specifické případy – dlouhodobá nepřítomnost a blížící se konec nájmu
Pokud si je nájemce vědem toho, že v bytě nebude déle než dva měsíce přítomen, musí o tom uvědomit pronajímatele. Současně určí osobu, která pronajímateli v době jeho nepřítomnosti v případě nezbytné potřeby umožní vstup do bytu.

„V době tří měsíců před skončením nájmu, je-li stranám den skončení nájmu znám, umožní nájemce věci, která má být znovu pronajata, zájemci o nájem přístup k věci v nezbytném rozsahu za účelem prohlídky v přítomnosti nájemce a pronajímatele; pronajímatel oznámí nájemci návštěvu v přiměřené době předem,“ stanoví občanský zákoník v § 2233 odst. 1.

Lze si tak představit návštěvy ze strany realitních makléřů nebo prohlídky organizované pro budoucí zájemce o nájem bytu. I v takovém případě lze dle Eduardy Hekšové uvažovat o slevě z nájemného.

 

Zdroj:https://www.hypoindex.cz/clanky/za-jakych-podminek-muze-pronajimatel-vstupovat-do-bytu/?fbclid=IwAR1RTP1kQ0vCY7m0UfZ97kr3UO-RJFM9v_Mo8VXMRd-k22krFBzcgs1AIBI

oddělovač